Historia Ośrodka

14 maja 1970 roku to bardzo ważny dzień w historii naszego Ośrodka, ponieważ właśnie tego dnia zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego został powołany Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olsztynie. 1 września tegoż roku dokonano otwarcia Placówki. Na tej uroczystości obecni byli: Kurator Oświaty, dyrektor Zakładu oraz pracownicy. Siedzibą placówki były budynki przy ulicy Obiegowej, a obecnie Marii Grzegorzewskiej.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w nowym, pięknym budynku rozpoczęły się bardzo nietypowo, ponieważ 11 stycznia 1971r. Ośrodek borykał się wówczas z wieloma problemami. Powstawały klasopracownie, świetlice, boisko szkolne i plac zabaw.

Pracowano również nad uporządkowaniem terenu wokół placówki. Z problemami musieli uporać się nauczyciele. Brak podręczników, programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych był dużym wyzwaniem, ale ludzie, których serca przepełnione były miłością i chęcią pomocy dzieciom niesłyszącym poradzili sobie z tym świetnie. Wkrótce działalność rozpoczęły organizacje: ZHP, PCK, PZG a także liczne koła zainteresowań, służące wszechstronnej rewalidacji dziecka niesłyszącego. Koło fotograficzne działające od 1972r. dostarczało dokumentacji fotograficznej. Na zajęciach usprawniania manualnego powstawały rękodzieła, które zdobiły korytarze szkolne i internackie. Uczniowie uzdolnieni plastycznie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia na terenie miasta i kraju, zaś zespół taneczny reprezentował Ośrodek na licznych konkursach i uroczystościach, budząc wielki aplauz. Uczniowie odnosili wiele sukcesów sportowych na zawodach i olimpiadach regionalnych i ogólnopolskich.

Wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Uwieńczeniem bardzo ciężkiej pracy było nadanie placówce imienia Marii Grzegorzewskiej oraz sztandaru. Uroczystości miały miejsce w 10 rocznicę istnienia.

Zmiany, które przez lata zachodziły w Ośrodku są zasługą nie tylko pracowników. W grudniu 1980 roku po raz pierwszy nasi wychowankowie cieszyli się z bożonarodzeniowych podarków, które podczas Choinki Przyjaźni wręczał im Pan Georg Dietrich. Od tego czasu każdego roku naszą placówkę odwiedzają niemieccy przyjaciele z Panem Georgiem na czele i obdarowują nasze dzieci niespodziankami (słodyczami, zabawkami, aparatami słuchowymi). Most Przyjaźni między Olsztynem a Offenburgiem trwa nadal … .

Do grona instytucji wspierających Ośrodek należy zaliczyć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansował wyposażenie pracowni komputerowej, gabinetu logopedycznego, sali gimnastycznej oraz wiele, wiele innych bardzo potrzebnych sprzętów służących rehabilitacji słuchu i mowy, a także rehabilitacji ruchowej. Wykonano również remonty kuchni, kotłowni, węzłów sanitarnych. Zakupiono nowe meble i wykładziny, dzięki którym warunki bytowe są obecnie bardzo dobre. Europejski Fundusz Społeczny przekazał Ośrodkowi wyposażenie pracowni komputerowej, zestawy pomocy do zajęć dydaktycznych dla uczniów. Przestronne i nowoczesne pracownie z 19 komputerami służą uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz ich młodszym kolegom.

historia-18 historia-19 historia-20 historia-21 historia-22 historia-23

Ośrodek dziś:

Reforma oświaty w 1999r. zmieniła strukturę Ośrodka. Powstało:

Gimnazjum Nr 17 dla Uczniów Niesłyszących

W kolejnych latach, dzięki staraniom rodziców, działalność swoją rozpoczęły:

Przedszkole

Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku Kucharz i Fotograf

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna

Wczesne wspomaganie rozwoju

Uczniowie wszystkich szkół przystępują do egzaminów i sprawdzianów. Mimo wielu trudności odnoszą sukcesy, z których dumni są nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Ośrodek jest coraz ładniejszy, zmienia się wnętrze i wyposażenie. Bardzo dobra baza socjalno-bytowa zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stwarza warunki do nauki, rehabilitacji słuchu i mowy oraz wypoczynku.

Internat

Uczniom mieszkającym poza Olsztynem Ośrodek zapewnia całodobową opiekę (internat). Po zajęciach szkolnych dzieci i młodzież pozostają pod opieką wychowawców. Wychowankowie mają do dyspozycji 11 świetlic, sypialnie, pokój cichej nauki, pokój socjalny, salę kominkową z kinem domowym, nowe węzły sanitarne oraz stołówkę, w której spożywają pięć smacznych posiłków w ciągu dnia. Każda grupa wiekowa liczy od 6 do 8 osób i ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w sprzęt audio, komputer, słowniki i gry stolikowe. Grupą opiekuje się dwóch wychowawców (także w porze nocnej). Sypialnie są trzyosobowe wyposażone w nowe wygodne meble. W godzinach popołudniowych wychowankowie uczestniczą w szeregu zajęć pozalekcyjnych, organizowanych na terenie Ośrodka, jak również na terenie miasta. Chodzą na spacery, wycieczki, spotkania z rówieśnikami do zaprzyjaźnionych szkół, kibicują sportowcom, odwiedzają wystawy, chodzą do kina, korzystają z zajęć w zaprzyjaźnionej siłowni.
Pomoc i wsparcie surdopedagogów niesione dzieciom i młodzieży niesłyszącej oraz ich rodzicom to atuty naszego Ośrodka.