OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU 2020

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU 2020

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 9/2019 z dn. 26.08.2019.
Opłaty za posiłki wnosi się kartą płatniczą (pok. 7A) lub przelewem bankowym na rachunek nr 83 1020 3541 0000 5202 0291 5767 w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry w następujących terminach:

dla uczniów nie objętych całodobową opieką: wpłaty dokonywane są do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków;
dla uczniów objętych całodobową opieką: wpłaty dokonywane są do 5-go dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.
wyjątkiem jest miesiąc styczeń, za który wpłaty należy dokonywać nie wcześniej niż 1-go dnia miesiąca.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania – 10 grudnia 2019r.